top of page
eemsdeltahal.JPG

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Newconomy Publishing BV Statutair gevestigd op Handelskade West 26, 9934 AA Delfzijl (KvK-nummer 34140742).

Verder te noemen "De Organisatie" zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met bezoekers van de door de organisatie te organiseren evenementen, verder te noemen "Het evenement", worden gesloten.

Definities

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene ticket voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van
het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker van
het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van
een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement (evenals ruimten, terreinen eromheen of die
deel uitmaken van het complex, verder gezamenlijk te noemen: de ‘evenementlocatie’), gaat de bezoeker
akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 Onder evenement wordt verstaan (muziek)- uitvoeringen en / of andere manifestaties in de
breedste zin des woords.

1.3 Het evenement of de evenementlocatie kan eigen algemene voorwaarden of huisregels hanteren,
die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie en/of op de
evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook
met die huisregels en algemene voorwaarden akkoord.

1.4 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen.
Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de
betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien)
werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te
kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.5 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de
overige bepalingen niet aan.

1.6 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de bezoeker wijst de organisatie uitdrukkelijk
van de hand.

Artikel 2 Aanschaf tickets


2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand
nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld
(voor)verkoopadres).

2.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment
niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, danwel
daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets
wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld
reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie
op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele
onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

2.4 De organisatie behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen
tickets. De bezoeker is verplicht om zich aan het door de organisator gestelde maximum te houden.

2.5 Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van
toepassing op tickets.


Artikel 3 Tickets en toegang


3.1 De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie te beschikken over een geldig ticket
en over een geldig legitimatiebewijs.

3.2 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket
(eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie.

3.3 Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website(s) van de organisatie en een eventueel
exclusief voorverkooppunt van het evenement. Alleen aanschaf bij een erkend voorverkoopadres
garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.

3.4 De tickets worden voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de
koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker
te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet
tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de
bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. Indien een ticket bestaat
uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie
(bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticket
daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. De organisatie
garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.

3.5 De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de
bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of
misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging
van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende
tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te
brengen.

3.6 Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets voor commerciële doeleinden (weder) te
verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.

3.7 Indien de bezoeker zijn ticket om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden ter
beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst
met de organisatie of deze algemene voorwaarden onverminderd op leggen aan die derden. De bezoeker
staat er voor in dat voornoemde derden alle die verplichtingen (zullen) nakomen.

3.8 De organisatie kan besluiten om de tickets op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. De
organisatie is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het ticket te controleren
om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op de ticket, en voor zover deze niet overeenkomt,
om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.


Artikel 4 Aansprakelijkheid


4.1 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De
organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen van bezoekers.

4.2 De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de
annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor
enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of
nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van
andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het
evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet
of grove schuld van de organisatie.

4.3 Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond
ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid
te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat
ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en
slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts
aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de
tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen
en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die
verplichting.

4.4 De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore wordt
gebracht. De organisatie adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar
een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.
Artikel 5 Annulering of verplaatsing evenement

5.1 De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of
zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en
omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte
weersomstandigheden etc.

5.2 Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld zoals vermeld op het ticket
aan de bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie
aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.


Artikel 6 Huisregels


6.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels van de evenementenlocatie en de
voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit
redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de
openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de
(verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

6.2 Personen jonger dan 18 jaar krijgen alleen toegang indien zij worden begeleid door een persoon
van 18 jaar of ouder.

6.3 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen
bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en
Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. De
organisatie behoudt het recht voor om geen alcohol te schenken aan een klant die wel oud genoeg is om
alcohol te kopen, maar samen komt met vrienden die nog geen 18 zijn terwijl duidelijk is dat de alcohol ook
voor hen bedoeld is.

6.4 Bij betreding van het evenement zal de bezoeker kunnen worden gefouilleerd. De bezoeker die weigert
zich te laten fouilleren kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.

6.5 Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee naar de evenementenlocatie, (digitale)
videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opname-apparatuur zijn niet toegestaan.

6.6 Registratie van het evenement door derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het
maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van
en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

6.7 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op de evenementenlocatie: etenswaren, glaswerk,
plastic flessen, bidons, blik, camelbaks, huisdieren,(klap)stoelen,
krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens,
gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van
professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet
toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Indien de organisatie dergelijke voorwerpen voor
de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake.
Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden
overhandigd.

6.8 Roken is niet toegestaan in de Eemsdeltahal en bijbehorende tenten en/of gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie
opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.

6.9 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet
toegestaan om op de evenementenlocatie, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële
activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te
laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en
overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.


Artikel 7 Privacy en persoonsgegevens

7.1 Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de
bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker
verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid
dat op de website(s) van de organisatie (friendly-fire.nl/privacy-statement/) te raadplegen is.

7.2 De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze
uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.

7.3 Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk
toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de
organisatie.

7.4 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers
en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie of derden een
vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door de Eemsdeltahal
geselecteerde mediapartners audio-, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van
concertregistraties en/of promotie van het Evenement.

7.5 Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder
enige beperking over aan de organisatie. De overdracht ziet toe op alle mogelijke bestaande en
toekomstige vormen van exploitatie van voornoemde opnamen. Indien om enige reden het hier bepaalde
niet tot gevolg heeft dat voornoemde rechten aan de organisatie worden overgedragen, zal de bezoeker
onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan overdracht door middel van het invullen en ondertekenen
van een daartoe bestemd document. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te
beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

7.6 Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en
terreinen, vindt mogelijk cameratoezicht plaats met zichtbare beveiligingscamera’s. Bij calamiteiten kunnen
deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede
begrepen politie en justitie.


Artikel 8 Slotbepalingen


8.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan
naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee
samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Groningen voorgelegd. 

bottom of page